fbpx

Regulamin serwisu


§ 1

Definicje

 1. Formularz Komentarza – formularz wypełniany przez Użytkownika w odpowiednim miejscu w Serwisie, w celu dodania komentarza Użytkownika w Serwisie.
 2. Konsument – podmiot będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. 
 3. Oferta – podstawowe informacje dotyczące warunków usług oraz promocji  organizowanych przez Podmioty Zewnętrzne, prezentowane Użytkownikom w Serwisie, niestanowiące oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.
 4. Podmiot Zewnętrzny – podmiot odpowiedzialny za Oferty, o których Usługodawca informuje w Serwisie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Serwis – serwis internetowy Ciekawostki Finansowe prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem https://ciekawostkifinansowe.pl, umożliwiający Użytkownikowi skorzystanie z Usługi.
 7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Użytkownikiem a Usługodawcą w momencie wejścia do Serwisu lub przesłania Formularza Komentarza – w zależności działań Użytkownika, w oparciu o Regulamin, na podstawie której Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługę.
 8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy, polegająca na, w zależności od wyboru Użytkownika, dostarczaniu Użytkownikowi Serwisu treści, w szczególności na temat finansów oraz umożliwieniu Użytkownikowi dodania komentarza w Serwisie przez Formularz Komentarza.
 9. Usługodawca – Tomasz Kaliszewicz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wirtualab Tomasz Kaliszewicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7393455527, nr REGON: 367157349, ul. Kobielska 23/86, 04-359 Warszawa.
 10. Użytkownik –podmiot korzystający z Serwisu.

§ 2

Postanowienia Ogólne


 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę poprzez Serwis.

§ 3

Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu i Usług w nim świadczonych przez Usługodawcę jest bezpłatne. Zasady świadczenia usług, o których mowa w Ofertach (w szczególności promocji) określane są poza Serwisem przez Podmiot zewnętrzny i Usługodawca nie ma na nie wpływu.
 2. W celu skorzystania z Usługi dostarczania treści w Serwisie Użytkownik powinien wejść na stronę internetową Serwisu, natomiast w celu skorzystania z usługi dodania komentarza w Serwisie – wypełnić Formularz Komentarza.
 3. Umowa, której przedmiotem jest dostarczenie treści poprzez Serwis zawierana jest w momencie wejścia Użytkownika do Serwisu i jest zawierana na czas pobytu Użytkownika w Serwisie. 
 4. Treści udostępniane w Serwisie, zwłaszcza o Ofertach, są dostępne dla każdego Użytkownika odwiedzającego Serwis bez konieczności rejestracji w Serwisie. 
 5. W chwili wysłania Formularza Komentarza zawierana jest Umowa na czas określony tożsamy z czasem dostępności komentarza w Serwisie.  
 6. Usługodawca zwraca uwagę, że z uwagi na charakter usługi świadczonej z wykorzystaniem Formularza Komentarza treść komentarza, za wyjątkiem adresu e-mail, jest publiczna tj. dostępna dla wszystkich Użytkowników.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści bezprawnych.

§ 4

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, przekazanych podczas korzystania z Serwisu, jest Usługodawca.
 2. Celem przetwarzania danych przez Usługodawcę, podanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, jest w szczególności realizacja umów zawartych za pośrednictwem Serwisu. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 • Umowa lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz 
 • prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych
 • w celu zapewnienia możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Serwisie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych („RODO”).
 2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umów z Usługodawcą.
 3. Dane Użytkownika podane w związku z korzystaniem z Serwisu będą przetwarzane do momentu, w którym:
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu; 
 • zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Użytkownika – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:  
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania, 
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

a także prawo: 

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 1. W celu realizacji powyższych uprawnień można wysłać wiadomość e-mail na adres: info@ciekawostkifinansowe.pl
 2. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5

Zastrzeżenia i odpowiedzialność


 1. Usługodawca zwraca uwagę, że Usługi mają charakter pomocniczy w znalezieniu najlepszej dla Użytkownika Oferty a ostateczne ustalenie warunków umowy z Podmiotem Zewnętrznym następuje poza Serwisem – bez udziału Usługodawcy, który nie jest podmiotem świadczącym usługi, o których mowa w Ofercie. 
 2. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na obowiązywanie ewentualnej Umowy z Podmiotem Zewnętrznym.

§ 6 

Reklamacje


 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: info@ciekawostkifinansowe.pl
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Użytkownika będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 7 

Wymogi techniczne

 1. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę Javascript oraz plików cookies z dostępem do sieci Internet, a dla skorzystania z Formularza Komentarza adres e-mail.
 2. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.  
 2. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy mająca związek z Regulaminem (w tym z Serwisem) w stosunku do podmiotów niebędących Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
Ciekawostki Finansowe | Blog o finansach osobistych
Logo